زخم ناشی از سوختگی

زخم ناشی از سوختگی سوختگی در پی گرما، مواد شیمیایی، تشعشع و یا برق ایجاد می شود که منجر به آسیب های بافتی می شود.     علل بروز زخم سوختگی زخم سوختگی مربوط به گرما، با تماس مستقیم با یک منبع حرارتی خارجی مانند آتش سوزی، مایعات داغ، آب داغ و یا بخار ایجاد […]