درمان زخم بستر مرحله 3

درمان زخم بستر مرحله 3 مراحل مختلفی از زخم بستر یا زخم فشاری وجود دارد که اگر تحت درمان قرار نگیرد به تدریج از یک خارش جزئی پوست به یک زخم باز و عفونی تبدیل می شود. سطح شدت این زخم ها وابسته به اقدامات درمانی اولیه، تشخیص تغییر رنگ ناحیه تحت فشار و یا […]