عوامل ایجاد زخم بستر کدامند

عوامل ایجاد زخم بستر کدامند زخم بستر یا زخم فشاری بیشتر در افراد سالخورده که در خانه های سالمندان و بیمارستان ها، بستری هستند مشاهده می شود. این بیانیه تاسف بار است زیرا افراد سالخورده در خانه های سالمندان نیاز به مراقبت و توجه زیادی دارند، اما معمولا نشانه های بیماری زخم بستر توسط پرسنل […]